Sprawy rodzinne i opiekuńcze Tło baneru

Sprawy rodzinne i opiekuńcze

Strona główna » Zakres usług » Sprawy rodzinne i opiekuńcze

Sprawy rodzinne i opiekuńcze obejmują m.in.:


Sprawy rodzinne

Prawo rodzinne stanowi jedną z najważniejszych gałęzi prawa cywilnego. W jego skład wchodzą sprawy dotyczące rozwodów, separacji, unieważnień małżeństwa, podziału majątku wspólnego, rozliczania konkubinatu, alimentów, ustalania miejsca pobytu dziecka, uregulowania kontaktów z dzieckiem oraz innych kwestii dotyczących małoletnich dzieci. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego są na ogół delikatne i wymagają indywidualnego podejścia.

Sprawy rozwodowe – jak wygląda profesjonalna pomoc prawna?

Prowadzenie spraw rozwodowych wchodzi w zakres usług adwokata. Rozwód wiąże się z trudnymi emocjami, dlatego jako profesjonalni pełnomocnicy staramy się dążyć do tego, by rozwiązanie małżeństwa odbyło się możliwie jak najszybciej, przy uwzględnieniu okoliczności danej sprawy oraz istotnych interesów Klienta. Nierzadko rozwiązanie małżeństwa przez rozwód wiąże się z ustalaniem winy małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Ponadto bardzo często zakres prowadzonych spraw rozwodowych obejmuje kwestię dotyczące alimentów, w tym na małoletnie dzieci, władzy rodzicielskiej, w szczególności ograniczenia władzy rodzicielskich lub pozbawienia władzy rodzicielskiej, a także kontaktów z dziećmi.

Sprawy rodzinne

Potrzebujesz wsparcia w prawie karnym – zapraszam do kontaktu!

Pomoc adwokata w sprawach o podział majątku wspólnego lub rozliczenie konkubinatu.

Do spraw rodzinnych można zaliczyć także sprawy związane z podziałem majątku wspólnego zgromadzonego w trakcie trwania małżeństwa lub rozliczeniem majątku nabytego w trakcie trwania konkubinatu. Tego rodzaju sprawy nierzadko są bardzo skomplikowane, gdyż przeważnie dotyczą wielu różnego rodzaju składników majątkowych, nabywanych do majątku wspólnego lub na współwłasność na przestrzeni wielu lat oraz wiążą się z koniecznością dokonania ich odpowiedniego podziału pomiędzy współwłaścicieli. Sprawy te bardzo często wiążą się także z rozstrzygnięciem szeregu dodatkowych roszczeń, dotyczących wzajemnych rozliczeń, tj. rozliczenie nakładów i wydatków z majątku wspólnego na majątki osobiste, czy też z majątków osobistych na majątek wspólny. Z uwagi na swą złożoność sprawy tego rodzaju nierzadko wymagają profesjonalnej pomocy prawnej, którą oferuje Kancelaria adwokacka adwokata Macieja Karpińskiego i adwokat Patrycji Karpińskiej. 


Adwokat rodzinny a pomoc z alimentami

W istotnych sprawach dziecka warto skorzystać z pomocy adwokata. Alimenty powszechnie kojarzą się ze świadczeniami dla małoletnich dzieci po rozwodzie rodziców. Niewiele osób jednak wie, że można o nie wnioskować także w trakcie trwania związku małżeńskiego, np. jeśli rodzic przestał łożyć na dziecko. W trakcie trwania związku małżeńskiego, można także dochodzić świadczeń alimentacyjnych związanych z zabezpieczeniem potrzeb utrzymania rodziny. Ustalając zakres tego rodzaju świadczeń, bierze się pod uwagę nie tylko usprawiedliwione potrzeby małoletnich dzieci, ale także potrzeby małżonka, który z tego rodzaju roszczeniem występuje.

W zakres spraw alimentacyjnych poza klasycznymi sprawami o alimenty na dzieci, czy świadczenia alimentacyjne na jednego z małżonków, w chodzą także sprawy dotyczące podwyższenia lub obniżenia alimentów, uchylenia obowiązku alimentacyjnego, tzw. regresu alimentacyjnego, czy też sprawy dotyczące roszczeń alimentacyjnych od rodzeństwa lub innych krewnych w linii prostej, jak np. dziadkowie, czy wnuki. Ponadto sprawy alimentacyjne mogę dotyczyć także roszczeń o przyznanie alimentów od dzieci na rzecz rodziców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i wymagają wsparcia w ponoszeniu kosztów swojego utrzymania. Sprawy rodzinne rzetelnie poprowadzą specjaliści z Kancelaria Adwokacka w Olsztynie Maciej Karpiński Patrycja Karpińska.

Władza rodzicielska – doradztwo z zakresu prawa rodzinnego

Jakie sprawy obejmuje prawo rodzinne, jeśli chodzi o dzieci? Poza wymienionymi już alimentami, warto wspomnieć o sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej. Z uwagi na swój złożony charakter należą one do jednych z bardziej skomplikowanych spraw rodzinnych. Również w tej sytuacji pomoże Kancelaria Adwokacka w Olsztynie Maciej Karpiński Patrycja Karpińska. W sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej rodzic może ubiegać się o ograniczenie drugiemu rodzicowi władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi lub całkowite pozbawienie drugiego rodzica władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi w przypadku istnienia określonych przesłanek.

W danych okolicznościach można także domagać się przywrócenia władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. W sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej, w tym także w sprawach rozwodowych, obejmujących swym zakresem kwestie dotyczące małoletnich dzieci, istnieje także możliwość wspólnego wypracowania i podpisania przez rodziców rodzicielskiego planu wychowawczego, w oparciu o który rodzice będą wykonywać w dalszym ciągu wspólnie władze rodzicielską.

Pomoc z zakresu prawa rodzinnego – jak przebiega ustalenie miejsca pobytu dziecka?

Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka jest konieczne w przypadku orzeczenia rozwodu lub separacji rodziców, których następstwem jest z oddzielne zamieszkiwanie rodziców, którzy w dalszym ciągu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem. Ponadto ustalenie miejsca zamieszkania dziecka możliwe jest w przypadku formalnego trwania związku małżeńskiego, lecz wystąpienia pomiędzy małżonkami stanu separacji faktycznej, czy też w przypadku zakończenia konkubinatu i sporu w zakresie tego, z którym z rodziców małoletnie dziecko ma mieszkać.

Przy którym rodzicu dziecko ma zostać?

Na ogół przy tym, który posiada władzę rodzicielską nad dzieckiem, lub tym, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. Jeśli jednak oboje rodzice posiadają równe uprawnienia w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej, miejscem pobytu dziecka jest ustalane u tego z rodziców, w którego dziecko stale przebywa. W przypadku zaś kiedy rodzicom przysługują równe prawa w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej, a dziecko przebywa czasowo u każdego z rodziców w razie sporu rodziców dotyczących ustalenia miejsca zamieszkania dziecka, miejsce to zostaje określone przez właściwy Sąd rodzinny w ramach stosownego postanowienia. W przypadku spraw dotyczących małoletnich dzieci sprawne podjęcie stosownych czynności może skutkować szybszym zakończeniem sporu i stabilizacją sytuacji dziecka.

Władza rodzicielska - doradztwo z zakresu prawa rodzinnego
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą usług na stronie: https://www.olsztyn-adwokat.pl/category/zakres-uslug


Sprawy dotyczące małoletnich – ustalenie pochodzenia dziecka

Adwokat rodzinny pomaga także w takich sprawach dotyczących dziecka, jak ustalenie jego pochodzenia. Te rodzinne sprawy opierają się na ustalaniu lub zaprzeczaniu ojcostwa, ustalaniu bezskuteczności uznania ojcostwa, a także ustalaniu lub zaprzeczaniu macierzyństwa.

Prawo rodzinne a wsparcie w postępowaniu adopcyjnym

Pomoc adwokata w sprawach rodzinne mogą dotyczyć również wsparcia w przejściu przez skomplikowane procedury związane z przysposobieniem dziecka, czyli tzw. adopcją. Wsparcia udzieli Kancelaria Adwokacka adwokata Macieja Karpińskiego i adwokat Patrycji Karpińskiej. Wyróżnia się trzy rodzaje przysposobienia – pełne, niepełne oraz całkowite, które charakteryzuje się tym, iż jest nierozwiązywalne. Z prowadzeniem spraw rodzinnych w tym zakresie poradzi sobie dobry adwokat. To bardzo ważne, by w istotnych sprawach rodzice adopcyjni otrzymali profesjonalne wsparcie.

Prawo rodzinne a wsparcie w postępowaniu adopcyjnym

Sprawy o ubezwłasnowolnienie

Pomoc w sprawach rodzinnych obejmuje również wsparcie w sprawach dotyczących ubezwłasnowolnienia, które może być orzeczone częściowo lub całkowicie. Oznacza to ograniczenie lub pozbawienie osoby fizycznej zdolności do podejmowania czynności prawnych. Osoba ubezwłasnowolniona nie może chociażby podpisywać umów, decydować o sprawach związanych z leczeniem, spisywać testamentu oraz składać innych ważnych oświadczeń woli. Warto powierzyć sprawę profesjonalnemu adwokatowi, takiemu jak Kancelaria Adwokacka w Olsztynie adwokat Maciej Karpiński adwokat Patrycja Karpińska.

 


Zobacz również
Inne usługi naszej Kancelarii

Maszy pytania?
Odpowiemy tak szybko jak jest to możliwe
Szybki kontakt
Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Kancelaria Adwokacka
ul. Prosta 23/2, 10-028 Olsztyn

Adwokat Maciej Karpiński
Tel. 793 104 599
e-mail: m.karpinski@olsztyn-adwokat.pl

Adwokat Patrycja Karpińska
Tel. 510 165 584
e-mail: dr.p.karpinska@olsztyn-adwokat.pl

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej Zaufaj naszej Kancelarii

Skontaktu się z nami
Wyjście
Przewiń na górę