Tło baneru

Sprawa o rozwód. Jak przebiega i co warto wiedzieć?

Strona główna » Aktualności » Sprawa o rozwód. Jak przebiega i co warto wiedzieć?
Sprawa o rozwód. Jak przebiega i co warto wiedzieć?

Sprawa o rozwód może być skomplikowanym procesem dla zaangażowanych w nią małżonków. Pierwszym krokiem jest złożenie odpowiedniego pozwu rozwodowego. W tym celu warto skonsultować się z adwokatem lub prawnikiem specjalizującym się w sprawach rozwodowych. W pozwie należy uwzględnić wszelkie stosowne wnioski oraz wszelkie istotne informacje potrzebne do zaprezentowania swojego stanowiska, w szczególności w zakresie sposobu rozwiązania małżeństwa, tj. bez orzekania o winie lub z uwzględnieniem winy małżonka, w zakresie ewentualnych roszczeń alimentacyjnych, sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania, rozstrzygnięć dotyczących kwestii związanych z małoletnimi dziećmi. W sprawie rozwodowej, w tym także już na etapie składania pozwu, można także wnioskować o dokonanie przez sąd podziału majątku wspólnego, niemniej jednak tego rodzaju rozstrzygnięcie zostanie przez Sąd wydane tylko w przypadku spełnienia się określonych okoliczności.

 

Krok po kroku przez labirynt rozwodu: Jak złożyć pozew o rozwód i uzyskać dostęp do akt

Występując z pozwem rozwodowy w pierwszej kolejności należy ustalić sąd, do którego należy złożyć pozew. W tym zakresie istotną jest kwestia związana z aktualną sytuacją mieszkaniową małżonków, a mianowicie z tym, gdzie małżonkowie w czasie inicjowania postępowania rozwodowego mieszkają. W sprawach rozwodowych zasadą jest, iż sądem właściwym do rozpoznania danej sprawy jest sąd w okręgu, którego małżonkowie mieli wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli choć jeszcze jedno z nich w okręgu tym ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z punktu widzenia miejsca zamieszkania istotna jest przede wszystkim miejscowość. Zatem w sytuacji, kiedy pomimo rozkładu pożycia małżeńskiego małżonkowie w dalszym ciągu mieszkają wspólnie, lub też mieszkają oddzielnie, ale w tej samej miejscowości lub miejscowościach leżących w zasięgu właściwości tego samego sądu, w okręgu którego mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, to wówczas do rozpoznania sprawy właściwy będzie ten właśnie sąd.

W sytuacji zaś, kiedy małżonkowie nie mieszkają już wspólnie, a ich aktualne miejsca zamieszkania leżą w zasięgu właściwości innych sądów okręgowych, wówczas właściwym sądem do złożenia powództwa będzie sąd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania małżonka pozywanego. Jeżeli zaś nie da się ustalić sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania małżonka pozywanego, jak np. w sytuacji, kiedy małżonek ten mieszka poza granicami Polski, wówczas właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd okręgowy, we właściwości którego zamieszkuje małżonek wytaczający powództwo.

Więcej komplikacji proceduralnych ma miejsce w przypadku, kiedy każdy z małżonków mieszka poza granicami Polski, a osoba inicjująca postępowanie rozwodowe chce, aby zostało ono przeprowadzone przed polskim sądem, co oczywiście jest możliwe w przypadku obywateli polskich mieszkających poza granicami kraju.

Kolejnym etapem związanym z zainicjowaniem sprawy rozwodowej jest sformułowanie odpowiedniego stanowiska w treści pozwu, tj. złożenie odpowiednich żądań, oświadczeń, przedstawienia swoich twierdzeń oraz wniosków dowodowych na ich poparcie. Treść pozwu powinna być uzależniona od okoliczności danej sprawy, w szczególności w zakresie sposobu w jaki małżeństwo ma być rozwiązane, czy też pozostałych kwestii, jakie w okolicznościach danej sprawy będą lub mogą być przedmiotem rozstrzygnięcia sądu, tj. np. alimenty, władza rodzicielska, kontakty z małoletnim dzieckiem, ustalenie sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Składając pozew rozwodowy do właściwego sądu należy pamiętać również o dołączeniu do pozwu odpowiednich załączników, jakim są dokumenty mające stanowić dowody w sprawie, jak np. akta stanu cywilnego, a także załączenie do pozwu jego odpisu i odpisów pozostałych załączników dla strony przeciwnej. Niezłożenie odpisu pozwu lub odpisów załączników złożonych wraz z pozwem będzie skutkowało wezwaniem przez sąd do uzupełnienia braków formalnych pozwu, których nieuzupełnienie będzie wiązało się ze zwróceniem pozwu przez sąd i w konsekwencji nie rozpoznaniem sprawy.

Składając pozew rozwodowy dodatkowo należy pamiętać o dokonaniu stosownej opłaty sądowej i dołączenie do pozwu dowodu jej uiszczenia. Opłata sądowa od pozwu o rozwiązanie małżeństwa (rozwód) zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami wynosi 600 zł. Opłata może zostać uiszczona w znakach opłaty sądowej, w kasie sądu (jeżeli w danym sądzie funkcjonuje kasa sądowa), bądź też przelewem na rachunek bankowy sądu, który przeważnie można znaleźć na stronie internetowej danego sądu.

Po złożeniu do Sądu pozwu o rozwód w pierwszej kolejności badane są elementy formalne pozwu. Jeżeli złożony pozew spełnia warunki formalne, bądź po ewentualnym uzupełnieniu braków formalnych na wezwanie sądu, zainicjowane postępowanie sądowe przechodzi do dalszej fazy, w której sprawa przydzielana jest do rozpoznania wylosowanemu składowi sędziowskiemu oraz doręczany jest odpis pozwu stronie pozwanej. Pozwany zazwyczaj ma 14 dni na złożenie odpowiedzi na pozew. Termin ten biegnie od daty doręczenia korespondencji z sądu.

Po złożeniu przez pozwanego odpowiedzi na pozew jest ona doręczana stronie powodowej bezpośrednio lub reprezentującemu ją pełnomocnikowi.

Na dalszym etapie postępowania Sąd rozpoznaje ewentualnie złożone przez strony wnioski o udzielenie zabezpieczenia na czas trwania procesu, występuje do podmiotów trzecich o ewentualne dokumenty zgodnie z wnioskami dowodowymi stron oraz wyznacza termin rozprawy.

W postępowaniach rozwodowych sąd ma także możliwość wyznaczenia posiedzenia przygotowawczego, którego celem jest ewentualne polubowne rozstrzygniecie spornych kwestii lub przygotowanie i zatwierdzenie planu rozprawy, tj. m.in  przebiegu postępowania, kolejności i sposobu rozpoznawania wniosków dowodowych.

Kolejnym etapem procesu sądowego w sprawie rozwodowej jest przeprowadzenie przez sąd rozprawy. Ilość rozpraw przeprowadzanych w danej sprawie zależy od jej okoliczności, stanowisk stron oraz zakresu niezbędnego do przeprowadzenia na rozprawach postępowania dowodowego, w szczególności dowodów z zeznań świadków. Istotnym elementem postępowania rozwodowego jest przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron, które jest obligatoryjne w sprawach rozwodowych.

Po przeprowadzeniu w całości postępowania dowodowego oraz przesłuchaniu stron sąd zamyka rozprawę i po przeprowadzeniu narady wydaje merytoryczne rozstrzygnięcie w postaci wyroku. Publikacja wyroku może po zamknięciu rozprawy zostać odroczona na dodatkowy termin przypadający w ciągu kolejnych 14 dni lub w wyjątkowych okolicznościach w ciągu kolejnego miesiąca.

Po publikacji wyroku przez sąd strony mogą w terminie 7 dni złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku. We wniosku należy wskazać czy pisemne uzasadnienie wyroku ma dotyczyć całości orzeczenia, czy tylko poszczególnych rozstrzygnięć w nim zawartych. Po otrzymaniu korespondencji z Sądu zawierającej odpis wyroku z jego pisemnym uzasadnieniem strony mogą w terminie 14 dni złożyć apelację od wyroku do sądu drugiej instancji, tj. właściwego sądu apelacyjnego. Apelację składa się za pośrednictwem sądu okręgowego, który wydał dany wyrok.

Należy także pamiętać, iż zarówno od wniosku o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku, jak i od apelacji należy uiścić stosowne opłaty sądowe. Wysokość tych opłat uzależniona jest od zakresu ewentualnego zaskarżenia wyroku sądu I instancji.

W toku sprawy rozwodowej, każda ze stron ma możliwość zapoznania się z dokumentami znajdującymi się w aktach sprawy – aktach sądowych. Z aktami sprawy mogą także zapoznawać się pełnomocnicy stron. Innym, postronnym osobą akta sprawy nie są udostępniane. Aby uzyskać wgląd do akt sprawy należy skontaktować się z czytelnią danego sądu, podać sygnaturę sprawy i umówić się na stosowny termin, kiedy akta będą udostępnione.

Wgląd do akt sprawy umożliwia poznanie stanu sprawy i treści znajdujących się w nich dokumentów. Można to zrobić osobiście lub poprzez pełnomocnika. Adwokat może pomóc zrozumieć skomplikowane aspekty prawnego języka. Warto przeczytać zapoznawać się z treścią dokumentacji znajdującej się w aktach sprawy i konsultować wszelkie wynikające z nich niejasności z prawnikiem.

Kiedy sprawa trafia do sądu zazwyczaj dochodzi do rozprawy, na której mogą zostać rozpatrywane kwestie związane z winą za rozkład pożycia małżeńskiego, alimentami, czy sprawami dotyczącymi małoletnich dzieci. Sąd orzeknie na podstawie zgromadzonych w sprawie dowodów. Przed rozprawą warto uzyskać porady prawne od adwokata.

Z porad prawnych warto korzystać na każdym etapie postępowania, zwłaszcza jeśli sprawa jest skomplikowana. Przygotowanie się do procesu rozwodowego i złożenie profesjonalnie przygotowanego pozwu, czy innych pism procesowych jest istotne dla przebiegu całego postępowania i może mieć wpływ na jego ostateczny wynik. Istnieje także możliwość powierzenia adwokatowi reprezentacji w toku sprawy rozwodowej.

 

Pozew o rozwód. Jak adwokat może pomóc w sprawie osobistej i rodzinnej

Podjęcie decyzji o zainicjowaniu sprawy rozwodowej to trudny krok, nierzadko niosący za sobą wiele emocji i wyzwań, w szczególności w zakresie przygotowania odpowiednich dokumentów, sformułowania odpowiednich pism przedstawiających stosowne wnioski i twierdzenia. W tym trudnym czasie doświadczony w sprawach rodzinnych adwokat może okazać się niezastąpionym wsparciem, dzięki któremu przejście przez postępowanie rozwodowe będzie dużo łatwiejsze i mniej stresujące.

Proces sądowy w sprawie rozwodu

Adwokat specjalizujący się w sprawach rodzinnych doskonale zna procedury prawne i może pomóc klientowi zrozumieć jego prawa i obowiązki. Będzie w stanie przewidzieć możliwe konsekwencje oraz doradzić najlepsze do podjęcia kroki. Przygotuje dokumentację, która będzie odpowiadała wymogom prawnym, minimalizując ryzyko błędów proceduralnych.

W trakcie rozwodu dochodzi często do sporów dotyczących kwestii winy za rozpad małżeństwa, ustalenia opieki nad dziećmi, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi czy alimentów. Adwokat może pomóc osiągnąć porozumienie między stronami, co z kolei może zniwelować spór i skrócić proces sądowy. W sytuacjach, gdy negocjacje zawiodą i nie jest możliwym rozstrzygnięcia sprawy rozwodowej w oparciu o wypracowane porozumienie, adwokat reprezentuje klienta przed sądem, starając się osiągnąć korzystne rozstrzygnięcia.

Niezwykle ważnym aspektem adwokatów specjalizujących się w sprawach rodzinnych, w szczególności w sprawach rozwodowych, jest także wsparcie emocjonalne. Adwokat jako obiektywna osoba postronna potrafi słuchać i udzielać rady w sytuacjach, gdy emocje przejmują górę. Sprawa o rozwód to nierzadko proces skomplikowany zarówno prawnie, jak i emocjonalnie. Adwokat specjalizujący się w sprawach rodzinnych nie tylko reprezentuje klienta w wymiarze prawnym, ale także stanowi wsparcie w tym trudnym okresie, co może znacząco ułatwić przejście przez ten etap życia.

Rozwód na horyzoncie. Małżonek złożył pozew o rozwód – analiza sytuacji

Nadchodzący rozwód zawsze jest trudnym i emocjonalnym wyzwaniem. Nierzadko wynika z wielu nawarstwionych problemów utrzymujących się miedzy małżonkami od wielu lat, w które to konflikty zaangażowane są także inne osoby, jak chociażby dalsi członkowie rodziny. Tego rodzaju atmosfera utrzymująca się od dłuższego czasu może prowadzić do wzajemnej niechęci nawet w zakresie podejmowania rozmów dotyczących zamknięcia wspólnych spraw i ostatecznego rozwiązania małżeństwa.

Niekiedy zwrócenie się do adwokata o pomoc w sprawie rozwodowej już na początkowym jej etapie pozwoli na uniknięcie dalszej eskalacji konfliktu małżeńskiego i podjęcie stosownych rozmów w celu polubownego zakończenia związku małżeńskiego i rozwiązania związanych z nim spraw.

 

Rozwód na horyzoncie

Ponadto zwrócenie się do adwokata specjalizującego się w sprawach rodzinnych o pomoc przy sprawie rozwodowej przeważnie nie będzie ograniczało się wyłącznie do analizy i doradztwa prawnego w zakresie sposobu rozwiązania samego małżeństwa. Doświadczony adwokat przeanalizuje wszystkie okoliczności sprawy, zarówno te dotyczące sytuacji majątkowej, jak i okoliczności związanych z możliwymi rozstrzygnięciami dotyczącymi małoletnich dzieci, których dobrem przede wszystkim kierować się będzie sąd rozpoznający sprawę rozwodową. Analiza całokształtu okoliczności danej sprawy ma niezmierne istotne znaczenie dla przebiegu całego postępowania rozwodowego, bowiem wpływa na złożenie stosownych żądań procesowych i korelujących z nimi twierdzeń i wniosków dowodowych.

Podsumowując, postępowania w sprawach o rozwód mogą być nie tylko trudne emocjonalnie dla ich uczestników, ale przede wszystkim skomplikowane z punktu widzenia prawnego. Złożoność postępowań rozwodowych, wynikająca z okoliczności danej sprawy i możliwych jej rozstrzygnięć niekiedy skutkuje tym, iż bez fachowej pomocy prawnej dana osoba nie jest w stanie we właściwy sposób przedstawić swoich racji, pozwalających na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia sądu. Skorzystanie z pomocy adwokata już na wczesnym etapie sprawy związanej z rozwiązaniem małżeństwa może pozwolić nie tylko na poznanie swojej sytuacji prawnej, ale na prawidłowe przygotowanie się do postępowania, co może także wpłynąć na jego sprawny przebieg.

 

Potrzebujesz adwokata do Spraw rodzinnych i opiekuńczych ? Polecam się jako Kancelaria Adwokacka w Olsztynie Maciej Karpiński Patrycja Karpińska.


Zobacz również
Inne wątki z tej kategorii
Szybki kontakt
Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Kancelaria Adwokacka
ul. Prosta 23/2, 10-028 Olsztyn

Adwokat Maciej Karpiński
Tel. 793 104 599
e-mail: m.karpinski@olsztyn-adwokat.pl

Adwokat Patrycja Karpińska
Tel. 510 165 584
e-mail: dr.p.karpinska@olsztyn-adwokat.pl

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej Zaufaj naszej Kancelarii

Skontaktu się z nami
Wyjście
Przewiń na górę