Tło baneru

Czym jest niebieska karta? Procedura przeciw przemocy w rodzinie

Strona główna » Bez kategorii » Czym jest niebieska karta? Procedura przeciw przemocy w rodzinie
Czym jest niebieska karta? Procedura przeciw przemocy w rodzinie

Niebieska Karta to narzędzie stworzone w ramach przepisów prawa, mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochronę osób dotkniętych przemocą. Wprowadzona na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r., procedura ta umożliwia odpowiednim służbom – takim jak policja, pracownicy socjalni, przedstawiciele ochrony zdrowia i oświaty – podejmowanie skoordynowanych działań mających na celu zapewnienie wsparcia i bezpieczeństwa ofiarom przemocy. Proces ten obejmuje wypełnienie specjalnych formularzy, monitorowanie sytuacji rodzinnej oraz opracowanie indywidualnego planu pomocy, co ma na celu zaprzestanie stosowania przemocy i poprawę sytuacji rodzinnej.

Niebieska karta – co to takiego ?

Niebieska karta to formularz wypełniany przez pracownika uprawnionej instytucji, gdy istnieje podejrzenie zaistnienia przemocy w rodzinie. Procedura ta, opracowana przez Komendę Główną Policji oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jest narzędziem mającym na celu przeciwdziałanie przemocy domowej. Procedura Niebieskiej karty obejmuje stworzenie indywidualnego planu pomocy dla osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Formularz ten inicjuje szereg działań, w które zaangażowani są członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, oświaty i ochrony zdrowia. W ramach procedury, podejmuje się ogół czynności związanych z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy, mających na celu zaprzestanie dalszego stosowania przemocy wobec ofiar przemocy w rodzinie. Zakończenie procedury niebieskiej karty następuje, gdy nie ma już zagrożenia dalszego stosowania przemocy w danej rodzinie.

Dla kogo przeznaczona jest niebieska karta ?

Niebieska karta jest przeznaczona dla każdej osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stała się ofiarą przemocy domowej. Przemoc ta może przybierać różne formy, w tym przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną oraz naruszenie godności i wolności. Procedura Niebieskiej karty jest inicjowana przez pracownika danej instytucji, który otrzyma wiarygodne zgłoszenie lub sam nabierze podejrzeń, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy z dnia 13 września 2011, Niebieska karta ma na celu ochronę osoby pokrzywdzonej i zapobieganie dalszemu stosowaniu przemocy w rodzinie.

W ramach procedury Niebieskiej karty, pracownik socjalny, członek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciel ośrodka pomocy społecznej czy policjant, podejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy. Celem tych działań jest opracowanie indywidualnego planu pomocy dla osoby doznającej przemocy, zaprzestanie dalszego stosowania przemocy oraz monitorowanie sytuacji w rodzinie. Wzory formularzy stosowanych w ramach procedury są określone przez radę ministrów z dnia 13 września i mają na celu jednolite dokumentowanie przypadków przemocy domowej lub ich groźby. Procedura kończy się, gdy przestanie istnieć zagrożenie dalszego stosowania przemocy wobec członka rodziny.

Procedura założenia niebieskiej karty

Procedura założenia Niebieskiej karty rozpoczyna się, gdy pracownik danej instytucji, takiej jak policja, ośrodek pomocy społecznej, ochrona zdrowia lub oświata, otrzyma zgłoszenie o użyciu przemocy w rodzinie. Zgłoszenie może pochodzić zarówno od osoby dotkniętej przemocą, jak i od osób trzecich, takich jak sąsiad, przyjaciel czy nauczyciel. Aby wszcząć procedurę, wypełnia się formularz Niebieska Karta-A, dokumentujący sytuację zastaną przez funkcjonariusza policji lub pracownika socjalnego.

 • Zgłoszenie przemocy: Może być dokonane przez osobę dotkniętą przemocą lub osoby trzecie (np. sąsiad, nauczyciel).
 • Wypełnienie formularza Niebieska Karta-A: Dokumentacja zastanej sytuacji przez funkcjonariusza policji lub pracownika socjalnego.
 • Przekazanie formularza: W ciągu 7 dni formularz trafia do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.
 • Powołanie grupy roboczej: Organizacja spotkania z osobą dotkniętą przemocą oraz opracowanie indywidualnego planu pomocy.
 • Karta-B: Dokument informacyjny dla osoby doznającej przemocy, zawierający najważniejsze przestępstwa i dane teleadresowe instytucji wsparcia.
 • Indywidualny plan pomocy: Stworzenie planu na podstawie rozmowy i wywiadu środowiskowego z grupą roboczą.
 • Dokumentacja sytuacji rodzinnej: Wypełnienie Karty-C, zawierającej szczegółowy opis sytuacji rodzinnej, zawodowej i finansowej.
 • Spotkanie ze sprawcą przemocy: Wezwanie osoby podejrzewanej o stosowanie przemocy, informowanie o konsekwencjach procedury.
 • Realizacja planu pomocy: Wdrożenie planu, który może obejmować wsparcie psychologiczne, pomoc w uzyskaniu mieszkania socjalnego, zapewnienie schronienia i inne działania mające na celu zaprzestanie przemocy w rodzinie.

Czy można z niej zrezygnować?

Procedura Niebieskiej karty, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r., może zostać zakończona tylko w ściśle określonych przypadkach. Niebieska karta to dokument mający na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zapewnienie wsparcia dla ofiar przemocy. Zakończenie procedury jest możliwe, gdy przemoc w rodzinie ustąpi, a sytuacja rodzinna ulegnie poprawie, gdy nastąpiło zrealizowanie indywidualnego planu pomocy, lub gdy zespół interdyscyplinarny lub grupa robocza podejmie decyzję o braku zasadności dalszych działań. Dokument Karta B, będący częścią tej procedury, informuje osoby doznające przemocy o dostępnych formach wsparcia i konsekwencjach użycia przemocy w rodzinie. Procedura Niebieskiej karty ma na celu zaprzestanie stosowania przemocy w rodzinie oraz ochronę jej członków przed dalszymi aktami przemocy.

Konsekwencje założenia niebieskiej karty

Założenie Niebieskiej karty przede wszystkim zapewnia osobie doświadczającej przemocy różnorodne formy wsparcia – mówi adwokat, w ramach indywidualnego planu pomocy. Instytucja ta zapewnia pomoc psychologiczną, zawodową i prawną, a także monitorowanie sytuacji rodzinnej, interwencję kryzysową i pomoc medyczną. Warto jednak pamiętać, że samo założenie Niebieskiej karty nie jest tożsame z formalnym zgłoszeniem popełnienia przestępstwa.

 • Wsparcie dla ofiar przemocy: Pomoc psychologiczna, zawodowa, prawna, interwencja kryzysowa, pomoc medyczna.
 • Monitoring sytuacji rodzinnej: Regularne sprawdzanie i ocenianie sytuacji rodzinnej przez odpowiednie służby.
 • Dowód w postępowaniu sądowym: Może być dowodem w sprawie rozwodowej lub innych postępowaniach sądowych.
 • Interwencja kryzysowa: Szybka reakcja i pomoc w nagłych sytuacjach.
 • Pomoc prawną: Informacje i wsparcie dotyczące praw i obowiązków osoby dotkniętej przemocą.

Więcej informacji na temat Niebieskiej karty oraz pomoc w przypadku przemocy w rodzinie można uzyskać kontaktując się z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska linia pod numerem 800 120 002 lub pisząc na adres niebieskalinia@niebieskalinia.info, a także dzwoniąc na poradnię telefoniczną Niebieskiej linii pod numerem 22 668 70 00.


Zobacz również
Inne wątki z tej kategorii
Szybki kontakt
Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Kancelaria Adwokacka
ul. Prosta 23/2, 10-028 Olsztyn

Adwokat Maciej Karpiński
Tel. 793 104 599
e-mail: m.karpinski@olsztyn-adwokat.pl

Adwokat Patrycja Karpińska
Tel. 510 165 584
e-mail: dr.p.karpinska@olsztyn-adwokat.pl

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej Zaufaj naszej Kancelarii

Skontaktu się z nami
Wyjście
Przewiń na górę